Algemene verkoopvoorwaarden

1. INLEIDING
De onderstaande algemene verkoopvoorwaarden regelen, zonder beperking of voorbehoud en uitsluitend, de precontractuele en contractuele betrekkingen tussen elke Gebruiker van de website www.myperso.shop, hierna te noemen "de Gebruiker", en MAGELLAN-GALLICI, ingeschreven bij de RCS van Colmar onder nummer 514 167 766 en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 1 rue des Frères Lumière 68000 COLMAR - France en waarvan het e-mailadres is: magellan.gallici.br@gmail.com, hierna te noemen "MAGELLAN-GALLICI".

Zij specificeren met name de voorwaarden voor bestelling, betaling, levering en het beheer van eventuele retourzendingen van de producten die op de website www.myperso.shop, hierna "de Website", te koop worden aangeboden, hierna "de Producten".
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Zij zijn te allen tijde toegankelijk op de Website en hebben in voorkomend geval voorrang op elke andere versie of elk ander daarmee strijdig document.
MAGELLAN-GALLICI kan van tijd tot tijd sommige bepalingen van haar algemene voorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen zijn afdwingbaar vanaf het moment dat zij online zijn gezet en kunnen niet worden toegepast op eerder gesloten contracten. Elke aankoop op de Website wordt beheerst door de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de datum van de bestelling.

Door zich toegang te verschaffen tot de Website, verbindt de Gebruiker zich ertoe de daarin vervatte Algemene Voorwaarden van het Internet na te leven.
Door de bestelling te valideren, aanvaardt de Gebruiker dus zonder voorbehoud de Algemene Verkoopsvoorwaarden en erkent hij deze te hebben gelezen en begrepen.

2. BESTELLING EN SLUITING VAN HET KOOPCONTRACT
Om een bestelling te plaatsen, stelt MAGELLAN-GALLICI haar website www.myperso.shop ter beschikking van de Gebruiker. Via deze site kunnen boeken en producten worden gecreëerd en besteld die zijn gepersonaliseerd met de persoonlijke foto's van de gebruiker.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om de details van zijn bestelling en de totale prijs ervan te controleren en eventuele fouten te corrigeren alvorens de aanvaarding te bevestigen. Het is aan hem om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk recht te zetten alvorens zijn aankoop te bevestigen door deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te aanvaarden door het daartoe voorziene vakje aan te vinken en vervolgens over te gaan tot de betaling van de bestelling met behulp van het betaalmiddel dat op de Website ter beschikking wordt gesteld.

De verkoop is pas definitief nadat MAGELLAN-GALLICI per e-mail een ontvangstbevestiging heeft gestuurd waarin de bestelling wordt aanvaard zoals bevestigd door de Gebruiker. Deze ontvangstbevestiging wordt uiterlijk 24 uur na de datum van betaling van de bestelling toegezonden.
Eenmaal bevestigd, onder de hierboven beschreven voorwaarden, kan de bestelling niet meer worden gewijzigd of geannuleerd, behalve in gevallen van overmacht.
Elke bestelling die op de Website wordt geplaatst, gevalideerd door de Gebruiker en bevestigd door MAGELLAN-GALLICI, vormt de totstandkoming van een contract op afstand tussen MAGELLAN-GALLICI en de Gebruiker.
Behoudens bewijs van het tegendeel, vormen de in het computersysteem van MAGELLAN-GALLICI geregistreerde gegevens het bewijs van alle met de Gebruiker gesloten transacties.
MAGELLAN-GALLICI behoudt zich het recht voor elke bestelling te annuleren of te weigeren van een Gebruiker met wie een geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling, of wanneer de verzonden beelden ongeschikt zijn qua kwaliteit of in strijd met de openbare orde.
In geval van weigering van een bestelling, verbindt MAGELLAN-GALLICI zich ertoe de Gebruiker hiervan op de hoogte te brengen en de betaling van deze bestelling te annuleren.
De Gebruiker kan de voortgang van zijn bestelling op de Website volgen totdat deze wordt verzonden. Aangezien de Producten gepersonaliseerd zijn, heeft de Gebruiker niet het recht om de bestelde Producten te annuleren, in te trekken of terug te sturen.

3. PRIJS
De op de Website vermelde verkoopprijzen zijn in euro en zijn inclusief alle belastingen, maar exclusief leveringskosten die extra gefactureerd en berekend zullen worden vóór het plaatsen van de bestelling.
Aanbiedingen en prijzen zijn vast en kunnen niet worden herzien voor de op de Website aangegeven periode. MAGELLAN-GALLICI behoudt zich het recht voor om haar prijzen te allen tijde te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de op het ogenblik van de bestelling op de Website vermelde actuele prijzen toe te passen.

4. LEVERINGSTERMIJNEN EN -METHODEN
De gemiddelde levertijd voor bestellingen bedraagt ongeveer 2 tot 3 weken, maar kan variëren naargelang het land van bestemming van de bestelling. MAGELLAN-GALLICI stelt alles in het werk om deze tijd te verkorten. Het pakket wordt aan de Gebruiker geleverd, op het in de bestelling aangegeven adres, zonder handtekening in de brievenbus, of op het postkantoor bij zijn afwezigheid.
De datum van verzending van de bestelling zal per e-mail aan de Gebruiker worden meegedeeld. MAGELLAN-GALLICI stelt alles in het werk om de hierboven vermelde leveringstermijnen te respecteren. MAGELLAN-GALLICI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering die buiten haar controle vallen en in het bijzonder verband houden met eventuele vertragingen door de postdiensten.
Behoudens in bijzondere gevallen of bij niet-beschikbaarheid van een of meer Producten, worden de bestelde Producten in één keer geleverd.
Indien de bestelde Producten niet binnen 60 dagen na de indicatieve leveringsdatum zijn geleverd, om een andere reden dan overmacht of een fout van de Gebruiker, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de Gebruiker worden ontbonden onder de voorwaarden die zijn bepaald in de artikelen L 216-2, L 216-3 en L241-4 van de Franse consumentenwetgeving. De door de gebruiker betaalde bedragen zullen hem uiterlijk veertien (14) dagen na de beëindiging van het contract worden terugbetaald, met uitsluiting van elke andere vergoeding of inhouding.

5. WIJZEN VAN BETALING
MAGELLAN-GALLICI biedt de gebruiker verschillende veilige betaalmethoden die aan het einde van het bestelproces worden gebruikt en validatie mogelijk maken:
Betaling met kredietkaart (CB, Visa of Mastercard): het debet wordt uitgesteld bij de verzending van uw bestelling op voorwaarde dat u van de betrokken betalingscentra vooraf toestemming hebt gekregen om uw rekening te debiteren, zoniet kan de bestelling niet in aanmerking worden genomen. Betaling per creditcard is onherroepelijk, behalve in geval van frauduleus gebruik van de kaart. In dat geval kan de Gebruiker verzoeken om annulering van de betaling en teruggave van de desbetreffende bedragen.
Betaling met promotiecode: in geval van een door MAGELLAN-GALLICI of een van haar partners uitgevoerde commerciële verrichting worden promotiecodes uitgegeven die overeenkomen met kortingsbedragen. Deze codes kunnen worden gebruikt om een bestelling geheel of gedeeltelijk te betalen. In geval van een bestelling voor een bedrag dat lager is dan de waarde van de promotiecodes, zal het verschil niet worden terugbetaald.

6. RECHT VAN AFSTAND
In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen heeft de consument niet het recht om van de aankoop af te zien, overeenkomstig artikel L 221-28 van het consumentenwetboek dat is gecreëerd bij ordonnantie nr. 2016-301 van 14 maart 2016.
De door MAGELLAN-GALLICI in de handel gebrachte produkten vormen immers de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd.

7.  DOOR DE KOPER BIJ DE LEVERING UIT TE VOEREN
Bij ontvangst van zijn bestelling moet de Gebruiker de Producten onderzoeken en MAGELLAN-GALLICI onverwijld op de hoogte brengen van alle zichtbare gebreken en van alle afwijkingen ten opzichte van de contractuele specificaties, d.w.z. van alle gebreken die snel kunnen worden opgespoord door een zorgvuldige en ernstige inspectie.
In het algemeen geniet de Gebruiker van een "tevreden of terugbetaald" garantie en verbindt MAGELLAN-GALLICI zich ertoe om elk niet-conform Product dat door een Gebruiker in zijn geheel wordt teruggestuurd, uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf de ontvangst van het Product door de Gebruiker, op zijn kosten opnieuw te drukken en te verzenden.

8. WETTELIJKE GARANTIE
De op de Website verkochte Producten zijn in overeenstemming met de in Frankrijk geldende regelgeving.
De geleverde Producten zijn van rechtswege en zonder bijkomende betaling, overeenkomstig de wettelijke bepalingen:
- De wettelijke garantie van conformiteit, voor Producten die kennelijk defect, beschadigd of niet overeenstemmend met de bestelling zijn,
- De wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die het gevolg zijn van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde Producten aantast en ze ongeschikt maakt voor gebruik.
Er wordt aan herinnerd dat de gebruiker in het kader van de wettelijke garantie beschikt over een termijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen om een vordering in te stellen tegen MAGELLAN-GALLICI; hij kan kiezen tussen herstelling of vervanging van het bestelde product, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L 217-9 van de Franse consumentenwet; hij is vrijgesteld van de verplichting om het bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van het product gedurende vierentwintig maanden vanaf de levering van het product.
De verzendkosten worden vergoed op basis van het gefactureerde tarief en de retourkosten worden vergoed op vertoon van de kwitanties.
De terugbetaling van Producten die als niet-conform of gebrekkig worden beschouwd, zal zo snel mogelijk gebeuren en ten laatste binnen 90 dagen na de ontdekking door MAGELLAN-GALLICI van de niet-conformiteit of het latente gebrek.
De terugbetaling geschiedt door creditering van de bankrekening van de gebruiker of per cheque.

9. RETURN
De verzendkosten van het (de) artikel(en) zijn voor rekening van de Gebruiker. Voor elke terugzending van een pakket moet de Gebruiker het (de) pakket(ten) per post terugzenden, vergezeld van de bestelbon die hij bij de oorspronkelijke bestelling per e-mail heeft ontvangen.

10. VERANTWOORDELIJKHEID
MAGELLAN-GALLICI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de gesloten overeenkomst, enerzijds in geval van overmacht, zoals gedefinieerd door de rechtbanken, en anderzijds in geval van fout van de klant of van een onvoorzienbaar en onoverkomelijk feit van een derde bij de overeenkomst.
De Gebruiker wordt eraan herinnerd dat het noodzakelijk is voor hem om over te gaan tot de back-up van de gegevens in de gekochte producten.
MAGELLAN-GALLICI kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit het misbruik van de Producten en de Gebruiker is verantwoordelijk voor wat hij of zij online zet.
MAGELLAN-GALLICI, haar bestuurders, managers of gemachtigde werknemers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid van de inhoud die zij host.
MAGELLAN-GALLICI kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen:
- Niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd, hetgeen de gebruiker dient na te gaan,
- In geval van verkeerd gebruik, professioneel gebruik, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de Gebruiker, zoals in geval van normale slijtage van het Product, ongeval of overmacht.
De garantie van MAGELLAN-GALLICI is in elk geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van Producten die niet conform zijn of een gebrek vertonen, met uitsluiting van elke andere schade.

11. PROMOTIECODES
Zij kunnen worden voorgesteld door MAGELLAN-GALLICI of door verschillende partners. Het gebruik ervan is onderworpen aan bepaalde voorwaarden, naast eventuele aanvullende voorwaarden die op de voucher met de kortingscode kunnen worden vermeld:
- De codes zijn alleen geldig op de producten die op de Website worden vermeld. Een code kan slechts eenmaal per persoon worden gebruikt en kan niet worden gerestitueerd. Promotionele codes kunnen niet worden gecumuleerd. Om van de aan de codes gekoppelde korting te kunnen profiteren, is het absoluut noodzakelijk om deze codes bij het plaatsen van de bestelling op de Website in het daarvoor bestemde vak in te voeren. Indien de Gebruiker de codes vergeet, zal MAGELLAN-GALLICI de bestelling niet kunnen annuleren, terugbetalen of vernieuwen om rekening te houden met deze promotie.

Promotiecodes zijn alleen geldig voor de periodes die op de voucher of op de Website zijn aangegeven, en zijn van toepassing op het totale bedrag inclusief alle belastingen.

12. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

12.a DPMR (Algemene verordening gegevensbescherming)
MAGELLAN-GALLICI verzamelt bepaalde informatie van de Gebruiker, met name de voornaam, achternaam, geboortedatum, telefoonnummers en e-mailadres van de Gebruiker. Deze gegevens worden opgeslagen op een server die is uitbesteed door onze dienstverlener OVH -

Deze persoonsgegevens zijn met name nodig om de bestelling te verwerken en facturen op te stellen.
Wanneer de Gebruiker een bestelling op de Website plaatst, worden er 3 e-mails naar de Gebruiker gestuurd:
- Een bevestiging van de aanmaak van zijn rekening, met een herinnering van zijn identificatiegegevens;
- Een orderbevestiging;
- Een bevestiging van de verzending van het pakje.
Deze e-mails worden automatisch verzonden via het door onze dienstverlener Mailjet ontwikkelde instrument (Mailjet, 13 r Aubrac, 75012 PARIS, 01 40 28 08 42).
Door in te stemmen met de algemene verkoopsvoorwaarden, stemt de gebruiker ermee in dat MAGELLAN-GALLICI deze gegevens verzamelt en gebruikt voor de uitvoering van dit contract.
Wanneer de Gebruiker zich abonneert op de nieuwsbrieven, stemt hij ermee in om informatieve en promotionele e-mails te ontvangen, evenals speciale aanbiedingen betreffende de producten van MAGELLAN-GALLICI, met een frequentie van maximaal 2 per maand.
MAGELLAN-GALLICI onthoudt zich van de overdracht van persoonsgegevens van Gebruikers die geen aanbiedingen van partners zullen ontvangen.
De verwerking van de via de Website meegedeelde informatie is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens, waarbij het gebruikte informatiesysteem een optimale bescherming van deze gegevens garandeert.
Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd bij wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018, heeft de Gebruiker het recht op vraag, permanente toegang, wijziging, verzet, rectificatie, verwijdering, portabiliteit en beperking van de verwerking met betrekking tot de gegevens die hem betreffen en kan hij zijn rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: magellan.gallici.br@gmail.com
De Gebruiker kan zich op elk moment uitschrijven. Daartoe volstaat het te klikken op de link aan het einde van de e-mails of contact op te nemen met MAGELLAN-GALLICI per brief RAR op het volgende adres: 108, avenue saint germier - 31600 Muret - Frankrijk of op
MAGELLAN-GALLICI controleert het verkeer op de volledige Website met behulp van het instrument Google Analytics.

12.b Gegevensbeveiliging
 12.b.1 Foto's
MAGELLAN-GALLICI host de foto's en creaties van haar Gebruikers gratis voor een periode van maximaal 3 maanden.
Na deze termijn worden de foto's of fotografische werken gewist, waarbij MAGELLAN-GALLICI niet verplicht is de door de Gebruiker overgedragen foto's en creaties te bewaren.
Aan de gebruiker wordt geen garantie geboden voor de opslag van de inhoud die in het kader van het gebruik van de diensten wordt doorgegeven. MAGELLAN-GALLICI kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het wissen of verwijderen van deze inhoud.
MAGELLAN-GALLICI verbindt zich ertoe alle nuttige voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van de fotogegevens van haar Gebruikers te vrijwaren en met name te voorkomen dat deze zonder toestemming van de Gebruiker door een onbevoegde derde worden gebruikt, vervormd of beschadigd. MAGELLAN-GALLICI verbindt zich er met name toe alle technische voorschriften in verband met de verwerking van de foto's na te leven.
MAGELLAN-GALLICI kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of toevallige vernietiging van de gegevens van de gebruiker.

 13. INTELLECTUEEL EIGENDOM
De volledige inhoud van de website en de applicaties van myperso (illustraties, teksten, labels, merken, afbeeldingen, video's) is eigendom van MAGELLAN-GALLICI, haar medecontractanten of partners, die MAGELLAN-GALLICI het recht hebben verleend deze te gebruiken en te exploiteren.
Voor elke gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud, door welk procédé dan ook en op welke drager dan ook, is de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van MAGELLAN-GALLICI vereist.
Alle informatie, inhoud, bestanden en software die op de Website worden aangeboden, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten (zoals het auteursrecht en het merkenrecht) die erkend zijn door de Franse wetgeving en internationale verdragen. MAGELLAN-GALLICI verleent de Gebruiker een beperkte en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Website en applicaties, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de Gebruiker.
In geen geval mag de Gebruiker de Website of de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk downloaden (anders dan voor caching-doeleinden), reproduceren (anders dan door het afdrukken van een enkele kopie) of wijzigen.
De Gebruiker mag de Website of een deel ervan niet reproduceren, imiteren, kopiëren, verkopen, doorverkopen, bezoeken of op enigerlei wijze exploiteren voor commerciële doeleinden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van MAGELLAN-GALLICI. MAGELLAN-GALLICI is in geen geval aansprakelijk voor enige inbreuk door een gebruiker op intellectuele eigendomsrechten van derden die voortvloeit uit de activiteiten van de gebruiker op de website of door zijn of haar toegang tot de website.

14. VERANTWOORDELIJKHEID

Indien MAGELLAN-GALLICI bij de uitvoering van de op haar rustende verplichtingen aansprakelijk wordt gesteld, kan de gebruiker enkel schadevergoeding en interesten vorderen, die niet hoger mogen zijn dan het totale bedrag dat door de klant werd betaald ter betaling van de betrokken bestelling.
Door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling op de Website, verklaart de Gebruiker dat hij over de nodige rechten en/of toelatingen beschikt om op het bestelde Product de aan MAGELLAN-GALLICI doorgegeven personalisatie-elementen te reproduceren en aldus geen inbreuk te plegen op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht, noch op de persoonlijke levenssfeer van een derde, en in het bijzonder op een element dat beschermd is door de wet op de tekeningen en modellen, de merken, octrooien of auteursrechten.
MAGELLAN-GALLICI weigert elk beeld te reproduceren dat in strijd is met de goede zeden, dat de mensenrechten van de burgers zou schenden, of dat van een type zou zijn, en zonder dat dit beperkend is: pedofiel, pornografisch, racistisch of gewelddadig.
De gebruiker vrijwaart MAGELLAN-GALLICI bijgevolg tegen elk verhaal van een derde als gevolg van de reproductie van het betwiste element op het gepersonaliseerde product of van het gebruik van het gepersonaliseerde product door de gebruiker.
De Gebruiker verbindt er zich toe om MAGELLAN-GALLICI te vergoeden voor alle schade (met inbegrip van de schadevergoeding die hij zou moeten betalen aan derden voor de kosten of honoraria die hij zou moeten dragen voor zijn verdediging) die hij zou kunnen lijden ten gevolge van de verspreiding op de Website van de beelden die hem door de Gebruiker werden meegedeeld, van elke schending van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden of van elke illegale activiteit die wordt uitgeoefend ten gevolge van een fout of nalatigheid vanwege de Gebruiker.

15. ADRES
Klachten met betrekking tot de bestelde Producten kunnen worden gericht aan :
- hetzij per post naar het volgende adres: Myperso, Klantendienst, BP218 - 31600 Muret - Frankrijk.
- of per e-mail via het contactformulier.
Ook Producten die overeenkomstig de onderhavige algemene voorwaarden worden teruggezonden, moeten naar dit adres worden gezonden.

16. GROTE STERKTE
De partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van één van hun verplichtingen, zoals hierin beschreven, het gevolg is van een geval van overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek.

17. GESCHILLEN

Alle met MAGELLAN-GALLICI gesloten overeenkomsten alsook de onderhavige algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Franse recht.
Overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale overeenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 wordt de toepassing van dit verdrag uitdrukkelijk uitgesloten.

18. COOKIE-INFORMATIE

Wanneer de gebruiker myperso gebruikt, aanvaardt hij het gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand in alfanumeriek formaat dat op de harde schijf van de Internetgebruiker wordt geplaatst door de server van de bezochte Site of door een server van een derde partij. Myperso gebruikt cookies om de gebruiker een betere browse-ervaring te bieden. Ze maken het ook mogelijk om de Website te verbeteren, om frequentie- en gebruiksstatistieken op te stellen, en ook om de presentatie van de Website aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw Terminal (gebruikte taal, gebruikt besturingssysteem, enz.).
De Gebruiker mag geen cookies aanvaarden. Het is echter mogelijk dat sommige functies van de dienst niet correct functioneren zonder deze te aanvaarden. De Gebruiker kan cookies blokkeren of verwijderen door naar de instellingen van zijn internetbrowser te gaan.